BHV Instructeur

Integraal Veiligheidskundige

Roderick Scholtens

Cursus
Coördinator

VCA certificaat of VCA diploma Beide benamingen worden gebruikt voor hetzelfde. Het VCA certificaat of diploma is het document, waarmee u aantoont dat u VCA persoonsgecertificeerd bent volgens de veiligheidseindtermen die de Stichting Samenwerken voor Veiligheid heeft opgesteld. Het is een landelijke opzet en wordt in Nederland tegenwoordig gezien als een belangrijk fundament voor het…

De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. ISO 9001 wordt ook wel als volgt versimpeld weergegeven: zeg wat je doet, doe wat je zegt en bewijs het. Het is niet de bedoeling van deze norm uniformiteit van kwaliteitssystemen af te dwingen. ISO 9001 kan gebruikt worden om te beoordelen of de organisatie in staat is…

ISO 14001 is de internationaal geaccepteerde standaard met eisen voor een milieumanagementsysteem. Het milieumanagementsysteem wordt gebruikt om een bij de organisatie passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen. Met behulp van een milieuzorgsysteem volgens de ISO 14001-norm kunnen de milieurisico’s van de bedrijfsvoering beheerst en indien mogelijk worden verminderd. ISO 14001-certificatie is niet…

De PGS15 is de richtlijn voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Voor de bepaling van het vereiste beschermingsniveau is uitgegaan van de huidige stand der techniek die geldt voor de bouwkundige uitvoering van opslagvoorzieningen, brandbestrijdingssystemen en arbeidsmiddelen.

De ATEX-richtlijnen hebben tot doel om de veiligheid en gezondheid van werknemers in gebieden met explosiegevaar te waarborgen (ATEX 153) en draagt middels de ATEX 114 bij tot het vrije handelsverkeer binnen de EU voor materieel en beveiligingssystemen die in deze gebieden worden toegepast.

De ADR veiligheidsadviseur is een expert op het gebied van de huidige voorschriften met betrekking tot het vervoer en de opslag van gevaarlijke stoffen. Storm Veiligheidsdiensten geeft gevaarlijke stoffen advies, controleert de huidige voorschriften, stelt een verplicht ADR veiligheidsjaarverslag op en een audit- en adviesrapport voor verslag van verbeteringen die de veiligheid van u en…

Sjors de Beijer
Sjors de Beijer

Hoger Veiligheidskundige
SKO gecertificeerd kerndeskundige