Bedrijfsnoodplan

Het bedrijfsnoodplan is een must voor elke organisatie.

Volgens de arbeidsomstandighedenwet artikel 15 is een werkgever het volgende verplicht:

 

Artikel 15:

1. De werkgever laat zich ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen op grond van artikel 3, eerste lid, onder e, van deze wet bijstaan door een of meer werknemers die door hem zijn aangewezen als bedrijfshulpverleners.

2. Het verlenen van de bijstand houdt in elk geval in:

a.het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;

b.het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;

c.het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting.

3. De bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting, zijn zodanig in aantal en zodanig georganiseerd dat zij de in het tweede lid genoemde taken naar behoren kunnen vervullen

Om te kunnen voldoen aan artikel 15 is het nodig om een bedrijfsnoodplan te hebben.
In het bedrijfsnoodplan (ook wel calamiteitenplan) legt men vast hoe men zich voorbereidt op calamiteiten en hoe met calamiteiten om te gaan. Het bedrijfsnoodplan geeft de organisatiestructuren, procedures en afspraken voor calamiteitensituaties. In het plan beschrijft men wie welke taken en bevoegdheden heeft bij calamiteiten en hoe afstemming met regelgeving en andere organisaties plaatsvindt. Voor de daadwerkelijke bestrijding van calamiteiten kunnen scenario’s opgesteld worden. Hierin staat hoe er gehandeld moet worden bij verschillende soorten calamiteiten.

Tot slot wordt in het bedrijfsnoodplan de trainingen vastgelegd volgens een opleidingsplan / opleidingsvoorstel.

Bent u benieuwd of uw huidige bedrijfsnoodplan voldoet aan de gestelde eisen en functioneert binnen uw organisatie? vraag dan een BHV scan bij ons aan!

Het bedrijfsnoodplan kent diverse stappen. Hieronder lees je meer over de diverse onderdelen die van belang zijn.

BHV staat voor bedrijfshulpverlening en elke werkgever in Nederland is verplicht om een BHV organisatie te hebben. BHV-ers weten hoe ze moeten handelen in het geval van een calamiteit zoals brand, ongeluk of een ontruiming. De werkgever moet schriftelijk vastleggen hoe de BHV organisatie is en welke maatregelen er zijn genomen om de aanwezige risico’s tot het minimum te beperken. Zet dit op papier en je hebt een BHV plan!

Wie is er verplicht een BVH-plan te hebben?
De belangrijkste doelgroep van dit beknopte BHV-plan bestaat uit kleinere ondernemingen van maximaal vijftien werknemers, zonder bijzondere risico’s. Maar het biedt ook bedrijven met meer dan vijftien werknemers handvaten voor het maken van hun bhv-plan.

Wat moet je omschrijven?
Alle zaken omtrent het BHV kan worden beschreven in het BHV-plan. In het BHV-plan staan alle taken en verantwoordelijkheden beschreven en de procedures die gevolgd moeten worden bij een incident. Het BHV-plan is ervoor om aan te tonen dat de BHV volgens de wettelijke verplichtingen zijn georganiseerd. De volgende zaken kun je in het BHV-plan beschrijven:
– BHV organisatie
– BHV cursussen
– BHV-materialen
– De basisgegevens van het bedrijf
– De arbeidsomstandigheden
– Procedures voor het personeel
– Procedures voor de BHV’ers
– Instructiekaarten en plattegronden van het bedrijf
– Het oefenen van de BHV

Bewaar je BHV-plan op een centrale plaats in je bedrijf en zorg ook voor reserve-exemplaren. Bij een incident moet er immers gebruik van kunnen worden gemaakt.

Wil je meer weten over het BHV Plan? Neem dan contact met ons op.

Ontruimingsplattegronden zijn een belangrijk onderdeel van uw bedrijfsnoodplan. Naast het duidelijk maken van de vluchtwegen en het aangeven van de BHV-middelen, geeft u uw werknemers en eventuele bezoekers een veilig gevoel.

Ontruimingsplattegronden moeten voldoen aan regels welke staan in de NEN 1414. Deze NEN-norm zorgt ervoor dat ontruimingsplattegronden uniform kunnen worden gelezen.

De adviseurs van Storm Veiligheidsprofessionals kunnen uw ontruimingsplattegronden maken of u begeleiden tijdens het zelf opstellen van de plattegronden.

Alles over een ontruimingsplattegrond

Ongetwijfeld dat je ze ooit wel eens hebt zien hangen. Vaak bij ingangen van bedrijven loop je er ongestoord langs. Een ontruimingsplattegrond. Dit zijn vluchtwegplattegronden die op duidelijke en zichtbare plaatsen in het gebouw moeten hangen. Tijdens een noodsituatie, bijvoorbeeld een brand, kun je op een ontruimingsplattegrond zien wat de vluchtroute is en waar blusmiddelen hangen.

Vluchtplan maken; waar moet je op letten
In het kader van de brandveiligheid dienen deze ontruimingsplattegronden op A3 formaat in elk type gebouw in Nederland aanwezig te zijn. Op de ontruimingsplattegronden staat de belangrijke informatie aangegeven, waaronder de locatie van de blusmiddelen, EHBO middelen, de verzamelplaats en uiteraard de vluchtroute. Het ontruimingsplan speelt een cruciale rol tijdens de voorbereiding op een eventuele calamiteit. Het is een belangrijk onderdeel voor de bedrijfshulpverlening. BHV’ers moeten op de hoogte zijn of ontruimingsplattegronden actueel zijn.

Is een ontruimingsplattegrond verplicht?
Een ontruimingsplattegrond is verplicht als het gebouw een brandmeldinstallatie heeft. De brandmeldinstallatie is verplicht op basis van gebruiksfunctie, omvang en hoogte van het gebouw. In onderstaande situaties zijn ontruimingsplattegronden verplicht:
– Als dit vastgelegd is in wet- en regelgeving;  volgens het bouwbesluit 2012 ben je verplicht een noodplan te hebben als u een ontruimingsinstallatie heeft.
– Ontruimingsplattegronden is een onderdeel van het ontruimingsplan.
– Vanuit de ARBO wet, zorg dragen voor de veiligheid van medewerkers en bezoekers.
– Indien je gasten ontvangt die niet bekend zijn met alle vluchtwegen, zoals bijvoorbeeld in:
– openbare gelegenheden;
– openbare voorzieningen;
– scholen;
– horeca;
– vergaderlocaties;
– openbaar vervoer;
– bedrijfsruimten en kantoren.

Tip: plastificeer een ontruimingsplattegrond en plaats deze bij de uitgang. Als er een calamiteit is waarbij de brandweer gealarmeerd is, kan de ontruimingsplattegrond snel worden overgedragen aan de brandweer. Zij zijn dan op de hoogte over de indeling van het gebouw en kunnen snel ingrijpen.

Ontruimingsplattegrond NEN-EN-ISO 7010
De NEN-EN-ISO 7010 is sinds januari 2013 de nieuwe Europese standaard voor veiligheidssignalering. Het grote verschil is het pictogram waarbij het poppetje naar de deur rent. Deze is vervangen door een poppetje dat de deur al bereikt heeft. Ook de pijl is vergroot wat voor meer duidelijkheid moet zorgen.

Waar hang je een ontruimingsplattegrond op?
Ontruimingsplattegronden zijn bedoeld om preventief te gebruiken. Vooraf kan men zich erop oriënteren. De plattegronden kunnen daarom het beste hangen op plaatsen waar veel mensen komen, zoals liften, koffieautomaten, kopieermachines, wachtruimtes en in de buurt van toiletgroepen.

 

Heb je hulp nodig bij het maken van een ontruimingsplattegrond? Laat het ons weten.

Wat is een calamiteitenplan?
Een calamiteitenplan is een plan waarin staat geschreven wat bij welke situatie gedaan moet worden. Laten we in dit artikel het voorbeeld nemen van het organiseren van een evenement. In het calamiteitenplan moet dan staan wat er gedaan moet worden wanneer er brand uitbreekt, wanneer er een stroomstoring is of wat er gedaan moet worden wanneer er storm of een gevecht uitbreekt.

Waarom is een calamiteitenplan noodzakelijk?
Voor iedere (evenementen)organisatie is het noodzakelijk om een calamiteitenplan te hebben. In dit plan wordt beschreven wat er moet gebeuren wanneer er een bepaalde calamiteit optreedt.

Naast de beschrijving wat er gedaan moet worden zijn er ook contactpersonen aangewezen aan een bepaalde calamiteit. Deze contactpersonen zitten vaak in de organisatie die uiteindelijk beslist of er externe hulpverlening (zoals Politie, Brandweer of Ambulance) moeten worden opgeroepen.

Wat staat er allemaal in een calamiteitenplan?
In het calamiteitenplan komt te staan wie de BHV’ers allemaal zijn met hun e-mailadres en hun telefoonnummer. Hierdoor weten gebruikers die het calamiteitenplan hebben wie zij moeten benaderen wanneer er een calamiteit plaatsvindt. Ook worden alle alarmnummers erin gezet. Bijvoorbeeld het nationaal alarmnummer (112), alarmnummers van bijvoorbeeld de Gemeente en het telefoonnummer van de evenementencoördinator vanuit de Gemeente.

Daarnaast staat erin beschreven waar allemaal brandbestrijdingsmiddelen en EHBO posten zijn. Op deze manier kunnen medewerkers van het evenemententerrein snel EHBO of brandbestrijdingsmiddelen (zoals een brandblusser) pakken om een brand te blussen.

Uiteindelijk moet de coördinatie van dat betreffende gebied op de hoogte worden gebracht. Deze persoon kan dan snel kiezen of de intern kan worden opgelost of dat er toch externe hulp moet worden ingeroepen.

Als laatste is het belangrijk om erin te vermelden waar de nooduitgangen zijn en wie deze gaan bedienen. Op deze manier weten zij waar men moet zijn wanneer het terrein ontruimt moet gaan worden.

 

Heb je hulp nodig in het maken van een goed calamiteitenplan? Neem dan contact op met onze experts.

Storm Veiligheidsprofessionals bieden een compleet pakket op het gebied van veiligheid zoals:

  • advisering
  • consultancy
  • begeleiding
  • middelen
  • onderhoud
  • verzekeringen

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem contact met ons op en informeer naar de kosten en mogelijkheden.